Instruccions generals:
– A la capçalera ha de fi gurar el títol (en majúscules i negreta), autors (noms i cognoms, subratllant l’autor que els presentarà) i el lloc de treball.
– Estructuració en: Objectius, Material i Mètodes,

Resultats i Conclusions.
– Cal utilitzar Microsoft Word, tipus de lletra: Times New Roman 12p, interlineat a 1 espai (màxim 300 paraules).
– És obligatòria la inscripció del primer signant. Cap congressista podrà signar com a primer autor més d’una comunicació, encara que podrà signar a qualsevol altre treball com autor de diferent ordre.
– El treball s’ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria Tècnica del Congrés: gotic@gotic-congres.com
– Data límit de recepció de resums de comunicacions: 4 d’octubre de 2013.

Descargar PDF